Incrustar MapaDescripció


El geoportal de Reus pots incrustar-se en qualsevol pàgina o aplicació web mitjançant una etiqueta iframe. Per exemple:

<iframe src="https://geoportal.reus.cat/geoportal/#/share/?b=s800&c=41.154408,1.114565&z=15&la=simple&l=g20.177;g40.22" title="Geoportal de Reus" width="100%" height="500" frameBorder="0">Navegador no compatible</iframe>Crear URL

Podem crear les URL per la propietat src de l'iframe directament des del propi Geoportal:

 1. Carregar totes les capes a compartir en el geoportal des del catàleg
 2. Dimensionar la vista mapa segons escala de visualització per compartir
 3. Iniciar l'eina Comparteix des del menú Altres < Comparteix 4. Configurar propietats:

  • Missatge: missatge a mostrar en un popup
  • Obrir missatge: si volem mostrar el popup del missatge directament al obrir el mapa
  • Marcador al centre: afegir un marcador al centre del mapa
  • Vista simple: mostrar o amagar el menú principal del geoportal
  • Amagar control de capes: mostrar o amagar el control de capes superior dret del geoportal

 5. Copiar la URL al portapers des del botó de la dreta de l'URL 6. Col·locar la URL al iframe o compartir directament via email, whatsapp...


Paràmetres

La URL per compartir un mapa sempre començarà per:


Els paràmetres disponibles per crear URLs per compartir mapes del geoportal són els següents:

 • c: centre del mapa. Valors latitud i longitud separats per coma
 • z: nivell de zoom. Valors entre 0 (lluny) i 22 (aprop).
 • b: mapa base a mostrar. Mira els valors possibles creant una URL automàtica tal i com s'indica en l'apartat anterior.
 • l: capes a mostrar separades per punt i coma. Mira els valors possibles creant una URL automàtica tal i com s'indica en l'apartat anterior.
 • m: missatge a mostrar
 • o: opcions missatge separades per comes amb els valors om (obrir missatge) o mc (marcador al centre)
 • la: vista del geoportal. De moment només s'accepta el valor simple (sense el menú principal)
 • hcl: amagar o mostrar el control de capes. Accepta els valors true (amaga) o false (mostra, per defecte)