GeoAPI ReusDescripció


GeoAPI Reus és una API REST per la consulta de dades geospacials de l’Ajuntament de Reus.

El servei retorna sempre les dades en format JSON.

Es poden configurar les consultes de l'API amb els següents paràmetres. Els paràmetres es poden combinar.

 • q : consulta a realitzar. Retorna tots els resultats que continguin el parametre que volem buscar
 • 
     url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?q=prim 
      

 • epsg : (opcional) sistema de coordenades amb els que retornar el resultat. S'accepten els sistemes de coordenades 4326 i 25831. Aquest paràmetre és opcional, si no s’especifica es retornaran les dades amb 4326
 •     
     url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?q=prim&epsg=28531 
          

 • e : (opcional) per si volem buscar en un element concret. Indicar codi element.
 •     
     url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?q=prim&e=carrer 
          

 • p : indicar un punt: x y separats per comes i amb símbol decimal punt. Si no s’indica el paràmetre epsg s'utilitza el sistema de coordenades 4326
 •     
     url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?p=1.1253550106,41.1610478546 
          

 • r : (opcional) radi de cerca en metres en les consultes per punt, sempre en metres. Per defecte 25 metres.
 •     
     url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?p=1.1253550106,41.1610478546&r=100 
          


L’API permetrà buscar els següents elements:
carrers, adreces, barris, seccions censals, districte, topònims, col·legis electorals, àmbits col·legis electorals, illes i parcel·les cadastrals, bases geodèsiques.
Els elements es poden combinar en una consulta afegint una coma, per exemple: .../?q=prim&e=carrer,adrecaSortida de dades

La sortida sempre retornarà els resultats obtinguts més un camp addicionals per indicar l’estat de la consulta (OK o KO). Els resultats es retornaran dins el camp resultats. Els resultats s’agruparan per tipus d’elements. Per exemple:


  {
    "resultat": {
      "carrer":[
      {
        "id": ...,
        "nom": "...",
        "codi": ...,
        "geom":{
          "type": "Point",
          "coordinates": [
            1.107182794,
            41.1559838749
          ]
        }
      },
      {
        "id": ...,
        "nom": "...",
        "codi": ...,
        "geom":{
          "type": "...",
          "coordinates": [...]
        }
      }
      ],
      "adreca": [
      {
        "id": ...,
        "geom":{
          "type": "...",
          "coordinates": [...]
        }
        "etiqueta": "...",
        "nom_carrer": ...,
      },
      ...
      ],
      ...
    },
    "estat": "OK"
  }
  

Elements a buscarCarrers

Servei per obtenir els carrers de la ciutat de Reus. Per obtenir un JSON amb carrers de Reus posarem e = carrer a la consulta com es fa a la consulta següent:


   url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?q=prim&e=carrer 
      

Obtindrem un JSON amb els camps:
 • id: identificador carrer a la DB
 • codi: codi del carrer
 • nom: nom del carrer
 • geom: geometria del carrer
Exemple:

  {
    "resultat": {
      "carrer":[
      {
        "id": ...,
        "nom": "...",
        "codi": ...,
        "geom":{
          "type": "...",
          "coordinates": [...,...]
        }
      }]
    },
    "estat": "OK"
  }
      
Adreces

Servei per obtenir les adreces de la ciutat de Reus. Per obtenir un JSON amb adreces de Reus posarem e = adreca a la consulta com es fa a la consulta següent:


   url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?q=prim&e=adreca 
      

Obtindrem un JSON amb els camps:
 • id: identificador l'adreça a la DB
 • etiqueta: etiqueta o número adreça
 • nom_carrer: nom del carrer, plaça, etc, en el que està ubicada l'adreça
 • geom: geometria de l'adreça (point)
Exemple:

  {
    "resultat": {
      "adreca":[
      {
        "id": ...,
        "geom":{}
        "etiqueta": "...",
        "nom_carrer": ...,
      }]
    },
    "estat": "OK"
  }
      
Barris

Servei per obtenir els barris de la ciutat de Reus. Per obtenir un JSON amb barris de Reus posarem e = barri a la consulta com es fa a la consulta següent:


   url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?q=muralla&e=barri 
      

Obtindrem un JSON amb els camps:
 • num: número identificador del barri a la DB
 • nom: nom del barri
 • geom: geometria del barri (polígon/multipolígon)
Exemple:

  {
    "resultat": {
      "barri":[
      {
        "num": ...,
        "nom": "...",
        "geom":{}
      }]
    },
    "estat": "OK"
  }
      
Secció censal

Servei per obtenir les seccions censals de la ciutat de Reus. Per obtenir un JSON amb barris de Reus posarem e = sec_censal a la consulta com es fa a la consulta següent:


   url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?q=01&e=sec_censal 
      

Obtindrem un JSON amb els camps:
 • id: identificador de la secció censal a la DB
 • num: número de la secció censal
 • geom: geometria de la secció censal (polígon/multipolígon)
Exemple:

  {
    "resultat": {
      "sec_censal":[
      {
        "id": ...,
        "num": "...",
        "geom":{}
      }]
    },
    "estat": "OK"
  }
      
Districte

Servei per obtenir els districtes de la ciutat de Reus. Per obtenir un JSON amb districtes de Reus posarem e = districte a la consulta com es fa a la consulta següent:


   url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?q=1&e=districte 
      

Obtindrem un JSON amb els camps:
 • num: número del districte
 • geom: geometria del districte (polígon/multipolígon)
Exemple:

  {
    "resultat": {
      "districte":[
      {
        "num": "...",
        "geom":{}
      }]
    },
    "estat": "OK"
  }
      
Topònim

Servei per obtenir els topònims de la ciutat de Reus. Per obtenir un JSON amb topònims de Reus posarem e = toponim a la consulta com es fa a la consulta següent:


   url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?q=escola&e=toponim 
      

Obtindrem un JSON amb els camps:
 • id: identificador topònim a la DB
 • etiqueta: etiqueta/nom del topònim
 • angle: angle del topònim
 • principal: si és principal o no (true/false)
 • geom: geometria del topònim (point)
Exemple:

  {
    "resultat": {
      "toponim":[
      {
        "id": "...",
        "etiqueta": "...",
        "angle": "...",
        "principal": "...",
        "geom":{}
      }]
    },
    "estat": "OK"
  }
      
Col·legis electorals

Servei per obtenir els col·legis electorals de la ciutat de Reus. Per obtenir un JSON amb col·legis electorals de Reus posarem e = colegi_electoral a la consulta com es fa a la consulta següent:


   url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?q=CEIP%20Pompeu%20Fabra&e=colegi_electoral 
      

Obtindrem un JSON amb els camps:
 • id: identificador del col·legi electoral a la DB
 • nom: nom del col·legi electoral
 • geom: geometria del col·legi electoral (multipolígon)
Exemple:

  {
    "resultat": {
      "colegi_electoral":[
      {
        "id": "...",
        "nom": "...",
        "geom":{}
      }]
    },
    "estat": "OK"
  }
      
Àmbits col·legis electorals

Servei per obtenir els àmbits dels col·legis electorals de la ciutat de Reus. Per obtenir un JSON amb àmbits dels col·legis electorals de Reus posarem e = ambit_colegi a la consulta com es fa a la consulta següent:


   url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?q=CEIP%20Pompeu%20Fabra&e=ambit_colegi 
      

Obtindrem un JSON amb els camps:
 • id: identificador de l'àmbit del col·legi electoral a la DB
 • nom: nom de l'àmbit del col·legi electoral
 • geom: geometria de l'àmbit del col·legi electoral (multipolígon)
Exemple:

  {
    "resultat": {
      "ambit_colegi":[
      {
        "id": "...",
        "nom": "...",
        "geom":{}
      }]
    },
    "estat": "OK"
  }
      
Illa cadastral

Servei per obtenir les illes cadastrals de la ciutat de Reus. Per obtenir un JSON amb illes cadastrals de Reus posarem e = illa_cadastral a la consulta com es fa a la consulta següent:


   url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?q=CF4538C&e=illa_cadastral 
      

Obtindrem un JSON amb els camps:
 • id: identificador de l'illa a la DB
 • refpla: referència de l'illa
 • illanum: codi de l'illa
 • idmanzana: identificador de l'illa a la DB
 • geom: geometria de l'illa cadastrals (multipolígon)
Exemple:

  {
    "resultat": {
      "illa_cadastral":[
      {
        "id": "...",
        "geom":{}
        "refpla": "...",
        "illanum": "...",
        "idmanzana": "...",
      }]
    },
    "estat": "OK"
  }
      
Parcel·la cadastral

Servei per obtenir les parecel·les cadastrals de la ciutat de Reus. Per obtenir un JSON amb parecel·les cadastrals de Reus posarem e = parcella a la consulta com es fa a la consulta següent:


   url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?q=CF4538C&e=parcella 
      

Obtindrem un JSON amb els camps:
 • id: identificador de les parecel·les cadastrals a la DB
 • num1:
 • refcad: referència cadastral de la parcel·la
 • refpar: referència de la parcel·la
 • refpla:
 • lletra1:
 • idmanzana: identificador de l'illa a la DB
 • geom: geometria de les parecel·les cadastrals (multipolígon)
Exemple:

  {
    "resultat": {
      "parcella":[
      {
        "id": "...",
        "num1": "...",
        "refcad": "...",
        "refpar": "...",
        "refpla": "...",
        "lletra1": "...",
        "idmanzana": "...",
        "geom":{}
      }]
    },
    "estat": "OK"
  }
      
Xarxa de bases geodèsiques

Servei per obtenir les xarxes de bases geodèsiques de la ciutat de Reus. Per obtenir un JSON amb xarxes de bases geodèsiques de Reus posarem e = base a la consulta com es fa a la consulta següent:


   url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?p=1.103596,41.15419&r=50&e=base 
      

Obtindrem un JSON amb els camps:
 • id: identificador de la base geodèsica a la DB
 • lat: latitud de la base
 • long: longitud de la base
 • nom: nom de la base
 • codi: codi de la base
 • foto1: foto "camp" de la base
 • foto2: foto "camp" de la base
 • tipus: tipus de base geodèsica
 • altura: altura de la base geodèsica
 • escala: escala de la base geodèsica
 • numero: número de la base geodèsica
 • precodi: precodi de la base geodèsica
 • x_23031: coordenada x de la base geodèsica en el sistema de referència EPSG: 23031
 • x_25831: coordenada x de la base geodèsica en el sistema de referència EPSG: 25831
 • y_23031: coordenada y de la base geodèsica en el sistema de referència EPSG: 23031
 • y_25831: coordenada y de la base geodèsica en el sistema de referència EPSG: 25831
 • z_23031: coordenada z de la base geodèsica en el sistema de referència EPSG: 23031
 • z_25831: coordenada z de la base geodèsica en el sistema de referència EPSG: 25831
 • ubicacio: ubicació de la base
 • data_alta: data d'alta de la base
 • data_baixa: data de baixa de la base
 • convergencia: convergència de la base
 • observacions: altres observacions
 • geom: geometria de la base geodèsica (point)
Exemple:

  {
    "resultat": {
      "base":[
      {
        "id": "...",
        "lat": "...",
        "nom": "...",
        "codi": "...",
        "foto1": "...",
        "foto2": "...",
        "tipus": "...",
        "altura": "...",
        "escala": "...",
        "numero": "...",
        "precodi": "...",
        "x_23031": "...",
        "x_25831": "...",
        "y_23031": "...",
        "y_25831": "...",
        "z_23031": "...",
        "z_25831": "...",
        "ubicacio": "...",
        "data_alta": "...",
        "data_baixa": "...",
        "convergencia": "...",
        "observacions": "...",
        "geom":{}
      }]
    },
    "estat": "OK"
  }
      
Punts d'interès

Servei per obtenir els punts d'interès de la ciutat de Reus. Per obtenir un JSON amb punts d'interès de Reus posarem e = poi a la consulta com es fa a la consulta següent:


   url: https://geoportal.reus.cat/apps/giscube-admin/plugins/mapiareus_search/search/?p=1.103596,41.15419&r=50&e=poi 
      

Obtindrem un JSON amb els camps:
 • id: identificador del punt d'interès a la DB
 • nid: url del punt d'interès
 • code: codi del punt d'interès
 • info: informació del punt d'interès
 • name: nom del punt d'interès
 • icona: icona amb el que es representa el punt d'interès
 • layer: capa on representar el punt d'interès
 • imatge: imatge del punt d'interès
 • category: categoria/classificació del punt d'interès
 • coloricona: color de la icona del punt d'interès
 • description: descripció del punt d'interès
 • geom: geometria del punt d'interès (point)
Exemple:

  {
    "resultat": {
      "poi":[
      {
        "id": "...",
        "nid": "...",
        "code": "...",
        "info": "...",
        "name": "...",
        "icona": "...",
        "layer": "...",
        "imatge": "...",
        "category": "...",
        "coloricona": "...",
        "description": "...",
        "geom":{}
      }]
    },
    "estat": "OK"
  }